تسمه تایمینگ

تسمه تایمینگ لیزر (تسمه محورXوY ) بادقت بالا وگام پایین جهت حرکت دقیق محورها استفاده میشود.

تاریخ آخرین به روز رسانی شنبه ، 5 مهر 1393 ، 07:21
بازگشت به بالا